Všeobecné obchodní podmínky

Úvod

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), právní vztahy mezi poskytovatelem, tedy společností Learning organization s.r.o., IČ: 14081652, se sídlem Cejl 40/107, Zábrdovice, 602 00 Brno, pod sp. zn. C 126548 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „poskytovatel“), a nabyvatelem, který je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku (dále jen jako „nabyvatel“).
 2. Poskytovatel nemá zájem vstupovat do smluvních vztahů s nepodnikateli nebo se spotřebiteli podle těchto obchodních podmínek.
 3. Poskytovatel je podnikatelem, jehož předmětem podnikání je mimo jiné poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Rozsah činností prováděných poskytovatelem dále vyplývá především z jeho internetových stránek: www.knowhowee.cz (dále jen „webové stránky“). Jde tedy především o zajišťování povinných školení, korporátního vzdělávání, osobního rozvoje, přípravy specializovaných školení na míru a audity a implementace BOZP a PO. Veškeré informace uvedené na webových stránkách jsou v každém případě pouze výzvou k podávání nabídek ve smyslu § 1780 odst. 2 občanského zákoníku, nikoli nabídkou ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. občanského zákoníku. Poskytovatel tedy není povinen uzavřít s nabyvatelem jakoukoliv smlouvu týkajících se nabízených služeb. 
 4. Předmětem smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek tedy může být závazek poskytovatele poskytnout nabyvateli licenci k  využívaní systému, využívaní již připraveným školením, kurzům apod. (dále společně jen jako „online školení“) anebo závazek poskytovatele provést na svůj náklad a nebezpečí pro nabyvatele dílo spočívající např. v případě kurzů či školení na míru, auditů a implementací BOZP a PO (dále jen „dílo“). S ohledem na předmět smlouvy může dále poskytovatel dle svého uvážení zajistit provedení díla také prostřednictvím třetí osoby, a to i tak, že smlouvu o dílo uzavře s nabyvatelem pouze v zastoupení této třetí osoby jako příkazník. Zhotovitelem díla bude v takovém případě výhradně tato třetí osoba (dále jen „zhotovitel“). V každém případě se na straně poskytovatele jedná o závazek úplatný. 
 5. Online školením se rozumí obrazový a zvukový záznam, jehož obsahová náplň je uvedena v jeho popisu na webových stránkách. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn k online školením udělovat licence v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
 6. Dílem se v těchto obchodních podmínkách rozumí zajištění školení,  e-learningu, kurzů, auditů či implementace BOZP a PO na míru nabyvateli v rozsahu odpovídající poptávce nabyvatele a jeho potřebám. Dílo tedy může spočívat i v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo její údržba, poskytovatel tedy ve smyslu ustanovení § 2631 občanského zákoníku bude při těchto činnostech postupovat s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti vyplývajícího ze smlouvy. 

Uzavření smlouvy

 1. Smluvní vztah mezi stranami vznikne písemným potvrzením nabídky poskytovatele ze strany nabyvatele, a to okamžikem jejího doručení poskytovateli (dále jen „nabídka“ anebo „smlouva“). Smluvní strany výslovně sjednávají, že tyto účinky má i doručení nabídky ze strany nabyvatele elektronicky prostřednictvím emailové komunikace.
 2. Nabídku poskytovatele přitom není nabyvatel oprávněn měnit a jeho případná odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou se vždy považuje za protinávrh. Tyto obchodní podmínky tedy vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
 3. Odesláním potvrzení nabídky nabyvatel vyjadřuje svůj souhlas se zněním těchto obchodních podmínek a zavazuje se jimi řídit.

Licence

 1. Pokud je předmětem smlouvy mezi poskytovatelem a nabyvatelem poskytnutí online školení, je nabyvatel oprávněn užívat je v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy a těchto obchodních podmínek (dále jen „licence“).
 2. Licence opravňuje nabyvatele k přehrávání online školení. Nabyvatel není oprávněn užívat online školení jakýmkoliv jiným způsobem, především není oprávněn:
  ▪ online školení jakkoliv rozmnožovat (např. nahrávat, stahovat, duplikovat apod.),
  ▪ jakýmkoliv způsobem je sdílet s jinými osobami, 
  ▪ zaznamenávat informace z online školení pro jiné než osobní účely,
  ledaže je v těchto podmínkách nebo ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.
 3. Online školení bude nabyvateli poskytnuto zpřístupněním v elektronické podobě na webových stránkách, a to v jeho uživatelském účtu anebo zasláním odkazu k jeho zhlédnutí apod. 
 4. Počet licencí nabyvatele vyplývá ze smlouvy. Tím je vyjádřeno, kolika osobám je povoleno nabyvateli placený videokurz v případě jeho zakoupení zpřístupnit (dále jen „oprávněná osoba“).
 5. Do tohoto počtu se vždy započítává i nabyvatel (není tedy možné zakoupit kurz pouze pro jiného). Tento limit se stává součástí smluvního vztahu a nabyvatel je povinen jej respektovat. Uvádění konkrétních oprávněných osob provádí nabyvatel prostřednictvím svého uživatelského účtu. Oprávněné osoby je nabyvatel oprávněn měnit. Oprávněné osoby musí být vždy registrovanými uživateli na webových stránkách.
 6. Oprávněné osoby mohou být zaměstnanci nabyvatele, nebo další s ním spolupracující fyzické osoby. 
 7. Licence je platná po dobu trvání smlouvy. Po skončení platnosti smlouvy nebude online školení nabyvateli nadále přístupné. 
 8. Územní omezení licence se nesjednává. Omezení licence počtem využití se nesjednává. Nabyvatel není povinen licenci využít.
 9. Online školení je vadné, pokud nesplňuje uváděné technické parametry, např. kvalitu či délku videa. V případě vad obsahu online školení, tj. například nepravdivosti tvrzených informací či jejich neúplnosti (přičemž vždy je třeba při hodnocení přihlédnout k povaze online školení a jeho základnímu zaměření), má nabyvatel právo na přiměřenou slevu z ceny odpovídající rozsahu vady. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu, která může vzniknout obsahovou vadou online školení, s čímž nabyvatel výslovně souhlasí. O této skutečnosti je nabyvatel povinen informovat i oprávněné osoby.
 10. Poruší-li nabyvatel nebo oprávněná osoba licenční ujednání dle těchto podmínek anebo smlouvy, je poskytovatel oprávněn znepřístupnit online školení nabyvateli a všem oprávněným osobám, a to i bez předchozího upozornění. Nevyužitá licence v takovém případě propadá a nabyvatel ani oprávněné osoby nemají právo na jakoukoliv náhradu.

Dílo

 1. Pokud je předmětem smlouvy mezi poskytovatelem a nabyvatelem závazek poskytovatele provést pro nabyvatele dílo, vyplývá předmět díla ze smlouvy. 
 2. Nabyvatel se zavazuje poskytnout poskytovateli řádně a včas na jeho žádost veškerou potřebnou součinnost nutnou k řádnému dokončení díla, a to vždy bez zbytečného odkladu. O dobu, po kterou není taková součinnost poskytnuta, se automaticky prodlužuje termín dokončení díla, byl-li sjednán. 
 3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Pokud je předmětem díla školení na míru, dojde k jeho předání okamžikem umožnění přístupu ke školení nabyvateli na webových stránkách poskytovatele. Pokud je dílo nabyvatel předáváno jiným způsobem, není nabyvatel oprávněn odmítnout převzetí díla pro drobné vady a nedodělky.
 4. Poskytovatel je při provádění díla povinen dbát pokynů nabyvatele. Poskytovatel je povinen vytvořit dílo podle požadavků nabyvatele a v souladu s odbornými a profesními standardy. Poskytovatel se zavazuje, že dílo bude splňovat parametry relevantních právních předpisů s ohledem na účel díla.
 5. Pokud poskytovatel v průběhu provádění díla zjistí (zejména po provedení auditu), že k zajištění plné sounáležitosti nabyvatele s příslušnými právními předpisy je třeba předmět díla rozšířit, jedná se o tzv. vícepráce a poskytovatel je oprávněn k jejich provedení zaslat nabyvateli k potvrzení dodatek k nabídce. Nepotvrdí-li nabyvatel dodatek k nabídce bez výhrad, není poskytovatel povinen vícepráce provést. 
 6. Pokud dílo bude zároveň dílem autorským, uděluje okamžikem jeho předání poskytovatel nabyvateli oprávnění k jeho užití v rozsahu vyplývajícím z ustanovení těchto obchodních podmínek o licenci. 
 7. Poskytovatel se zavazuje dodat nabyvateli dílo bez vad. Dílo má vadu, neodpovídá-li v době předání smlouvě. V případě vady díla je nabyvatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z odměny nebo opravu díla. Případné vady díla je nabyvatel povinen oznámit poskytovateli nejpozději do 5 dnů od okamžiku převzatí díla, jedná-li se o skrytou vadu, tak do 5 dnů poté, co nabyvatel mohl při dostatečné péči vadu zjistit, jinak nemá práva z vadného plnění. 
 8. Poskytovatel neodpovídá za vady způsobené zásahem nabyvatele. 

Třetí osoba jako zhotovitel*

 1. Předmětem smlouvy mezi nabyvatelem a poskytovatelem může být dále úplatný závazek poskytovatele zajistit pro nabyvatele provedení díla zhotovitelem, a to za podmínek odpovídajících těm částem těchto obchodních podmínek, které se vztahují k dílu prováděným poskytovatelem.  
 2. Tento postup zvolí poskytovatel zejména v případě, že k provedení díla příslušné právní předpisy vyžadují konkrétní veřejnoprávní povolení k jeho provedení, nebo poskytovatel nemá k provedení díla dostatečnou personální kapacitu apod. 
 3. Pokud bude dílo nebo jeho část provádět zhotovitel, musí to být uvedeno v nabídce. Poskytovatel v takovém případě odpovídá jako odborník za výběr zhotovitele, za kvalitu provedení díla odpovídá nabyvateli přímo zhotovitel. 
 4. V případě zapojení zhotovitele je poskytovatel osobou oprávněnou přijmout za zhotovitele odměnu za provedení díla, s čímž zhotovitel vyslovil souhlas.

Odměna poskytovatele

 1. Výše odměny za licenci, dílo či dílo provedené zhotovitelem vyplývá ze smlouvy. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je odměna uvedená bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována dle aktuálně platných a účinných právních předpisů.
 2. Pokud se strany ve smlouvě nedomluví jinak, vyúčtuje poskytovatel odměnu jednorázově za celou dobu trvání smlouvy, a to formou daňového dokladu – faktury, kterou nabyvateli zpřístupní v jeho účtu na webových stránkách nebo ji zašle na e-mailovou adresu nabyvatele. Odměna je splatná ve lhůtě uvedené v daňovém dokladu. 
 3. Poskytovatel může nabízet nabyvatelům i další možnosti úhrady odměny, a to např. i přímo na webových stránkách.
 4. V případě prodlení nabyvatele s úhradou odměny se tento zavazuje uhradit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení a poskytovatel je oprávněn odepřít nabyvateli přístup k online školením a pozastavit veškeré činnosti směřující provedení díla jak poskytovatelem tak zhotovitelem. Prodlení nabyvatele s úhradou odměny rovněž vylučuje prodlení poskytovatele i zhotovitele s plněním jakýchkoliv jejich povinností vyplývajících ze smlouvy nebo těchto podmínek.

Trvání smlouvy

 1. Není-li ve smlouvě uvedena jiná doba, uzavírá se smlouva na dobu určitou, a to 12 měsíců. 
 2. Doba trvání smlouvy se automaticky prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců, ledaže některá ze stran písemně oznámí druhé straně nejpozději 14 dní před automatickým prodloužením smlouvy, že trvá na jejím skončení.  
 3. V případě podstatného porušení závazků vyplývajících ze smlouvy či těchto obchodních podmínek je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

Zpracování osobních údajů

 1. Poskytovatel může v rámci plnění svých smluvních povinností zpracovávat osobní údaje nabyvatele, pokud je nabyvatel fyzickou osobou. V takovém případě poskytovatel vystupuje v roli správce a zpracování osobních údajů se řídí zásadami ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách, které obsahují veškeré informace o zpracování osobních údajů, které je poskytovatel povinen nabyvateli sdělit jako subjektu osobních údajů. Na tyto případy se další ustanovení tohoto článku nepoužijí. 
 2. Pokud je licence udělena i pro oprávněné osoby, nebo mají oprávněné osoby být adresáty plnění ze smlouvy týkající se díla, může být nezbytné zpracovat osobní údaje oprávněných osob (dále jen „osobní údaje“). V takovém případě je správcem osobních údajů nabyvatel a poskytovatel provede zpracování osobních údajů pro nabyvatele v pozici správce ve smyslu článku 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Tyto obchodní podmínky pro tyto případy obsahují smluvní úpravu vztahu mezi poskytovatelem (zpracovatelem) a nabyvatelem (správcem) v rozsahu vyplývajícím z již citovaného článku 28 nařízení GDPR. 
 3. Poskytovatel se zavazuje chránit osobní údaje poskytnuté mu nabyvatelem, zacházet s nimi jako s důvěrným a bez předchozího písemného souhlasu nabyvatele tento obsah nevyužít ani pro sebe ani neprozradit, nesdělit ani nezpřístupnit žádné třetí osobě, vyjma případů, kdy je to požadováno zákonem nebo na základě zákona vydaným rozhodnutím veřejného orgánu oprávněného takovou povinnost uložit.
 4. Poskytovatel prohlašuje, že je schopen zajistit zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv dotčených subjektů údajů. 
 5. Poskytovatel je oprávněn do zpracování zapojit další zpracovatele, k čemuž mu tímto nabyvatel uděluje souhlas. V případě změny v osobách dalších zpracovatelů poskytovatel předem informuje nabyvatele a poskytne mu tak příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Pokud nabyvatel námitky bez zbytečného odkladu nevysloví, má se za to, že se změnou souhlasí. 
 6. Zpracování osobních údajů bude prováděno poskytovatelem formou automatizovaného i neautomatizovaného zpracování, včetně profilování, v rozsahu jejich ukládání, shromažďování, používání a vymazání, to vše za účelem poskytování služeb poskytovatele a po celou dobu jejich poskytování. 
 7. Zpracování bude vždy realizováno jen na základě doložených pokynů nabyvatele udílených poskytovateli, které jsou obsaženy v nabídce, těchto obchodních podmínkách anebo které budou dále poskytovateli uděleny. 
 8. Při poskytování služeb poskytovatelem nebude docházet ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. Nabyvatel je povinen zajistit, že poskytovateli nebudou předány žádné osobní údaje zvláštních kategorií. 
 9. Poskytovatel se jako zpracovatel při zpracování osobních údajů zavazuje: 
  a) zpracovávat osobní údaje pouze pro účely a způsoby vyplývajícími z nabídky, smluvních ujednání a těchto obchodních podmínek, 
  b) zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti, 
  c) přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření ve smyslu dle čl. 32 GDPR, jež jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů a odpovídají povaze zpracování a s tím spojenému riziku, aby mj. nemohlo při tomto zpracování dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, 
  d) po skončení smluvního vztahu s veškerými zpracovávanými údaji naložit dle pokynů nabyvatele; pokud do 14 dní od skončení smluvního vztahu neurčí nabyvatel jinak, je poskytovatel povinen veškeré údaje a jejich případně existující kopie smazat,  
  e) být nabyvatelovi nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění jeho povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, 
  f) být nabyvateli nápomocen při zajišťování souladu s povinností zabezpečení zpracování, při ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, při oznamování případ porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozí konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, 
  g) neprodleně nabyvatele informovat v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje ustanovení GDPR nebo jiných předpisů Evropské unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů, 
  h) být nabyvateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle čl. 32 až 36 GDPR, to vše při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má poskytovatel k dispozici, 
  i) poskytnout nabyvatelovi na základě jeho písemného pokynu veškeré nezbytné informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti vyplývající z čl. 28 GDPR, a umožnit mu audity procesů zpracování osobních údajů, 
  j) poskytnout nabyvateli na jeho písemnou žádost veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené touto smlouvou a čl. 28 GDPR. 
 10. Nabyvatel se tímto vůči poskytovateli výslovně zavazuje k dodržování veškerých povinností, které mu – jakožto správci osobních údajů – plynou z ustanovení GDPR, příslušných zákonů v oblasti ochrany osobních údajů. Závazek nabyvatele dle předchozí věty zahrnuje mj. jeho povinnost předávat poskytovateli prostřednictvím jeho služeb jen takové osobní údaje, k nimž disponuje platným právním titulem ve smyslu článku 6 GDPR, a to při dodržení veškerých zásad upravených v článku 5 GDPR. 
 11. Bez ohledu na právní titul, na jehož základě ke zpracovávání osobních údajů dochází, se nabyvatel zavazuje plnit svoji informační povinnost vůči subjektům osobních údajů vyplývající z článku 13 a násl. GDPR včetně informování o automatizovaném zpracování osobních údajů ve formě profilování. 
 12. V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené tímto článkem smlouvy, se nabyvatel zavazuje nahradit poskytovateli jakoukoli (majetkovou i nemajetkovou) újmu, která mu v důsledku daného porušení nebo v souvislosti sním vznikne.

Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztah mezi nabyvatelem a poskytovatelem se řídí českým právem.
 2. Nabyvatel uděluje svůj souhlas poskytovateli k jeho uvedení jako zákazníka v rámci referencí na webových stránkách, v propagačních materiálech, v tisku či jiných médií, tak aby tím nebylo dotčeno dobré jméno nabyvatele. 
 3. Smluvní strany se zavazují, že žádné třetí osobě nesdělí důvěrné informace získané při realizaci smlouvy, nejde-li o řádné plnění této smlouvy. Má se za to, že důvěrnými jsou všechny informace, které mají nebo mohou mít pro sdělující smluvní stranu skutečnou či potenciální ekonomickou hodnotu. 
 4. Případná neplatnost některého ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
 5. Pro vztah smluvních stran je vždy závazná ta verze obchodních podmínek, která je zveřejněna na webových stránkách k okamžiku odeslání nabídky nabyvatelem, tedy verze, se kterou nabyvatel tímto odesláním vyslovil souhlas.
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2022.

Firemní vzdělávání na jednom místě.

Hlavní partner ve vzdělávání:

Společnost

Learning organization, s.r.o.
IČ: 14081652
DIČ: CZ14081652

Kontakty

Designed by ITcrows and WEBO I  Všechny práva vyhrazena

Firemní vzdělávaní na jednom místě.

Společnost

Learning organization, s. r. o.
IČ: 14081652
DIČ: CZ14081652

Kontakty

Designed by ITcrows and WEBO | Všechny práva vyhrazena

Firemní vzdělávaní na jednom místě.

Společnost

Learning organization s.r.o.
IČ: 14081652
DIČ: CZ14081652

Kontakty

Designed by ITcrows and WEBO I  Všechny práva vyhrazena